Pripojenie elektriny po dlhodobom odpojení – obnova

Ak chcete obnoviť pripojenie odberného miesta, na ktorom je demontovaný elektromer (nie z dôvodu odpojenia pre neuhrádzanie záväzkov), je tento krátky článok určený práve pre Vás.

Na odbernom mieste môže byť elektromer zdemontovaný z viacerých dôvodov. Medzi najbežnejšie patrí rekonštrukcia objektu (domu, bytu, chaty) alebo jeho dlhodobé nevyužitie (zdedený dom po starých rodičoch a podobne).

POZOR: Ak je odberné miesto odpojené od elektriny viac, ako 24 mesiacov, budete potrebovať pred pripojením aj revíznu správu nie staršiu ako 6 mesiacov.

Postup

2. Získajte informácie o odbernom mieste

ripravte si potrebné údaje predtým, ako budete kontaktovať svojho nového dodávateľa za účelom uzatvorenia Zmluvy o združenej dodávke elektriny.

Údaje nájdete zvyčajne v starej vyúčtovacej faktúre, prípadne starej zmluve. Medzi dôležité údaje patria:

EIC kód – identifikátor odberného miesta, ktorý má 16 znakov v tvare 24Zxxxxxxxxxxxxx (napríklad 24ZZS4598550000N)

Adresa odberného miesta

Počet fáz a Hodnota hlavného ističa v ampéroch (napr. 1x20A, alebo 3x25A)

Distribučná sadzba (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8)

3. Vyberte si a kontaktujte nového dodávateľa elektriny

V prípade prepisu elektriny na nového majiteľa z dôvodu zmeny vlastníka nehnuteľnosti nie je potrebné uzavrieť zmluvu o združenej dodávke elektriny tam, kde ju mal aj pôvodný majiteľ. Je len na Vás, ktorého dodávateľa elektriny si zvolíte. ( viac v článku – HYPERLINK Zoznam dodávateľov elektrickej energie na Slovensku). Po kontaktovaní nového dodávateľa budete inštruovaný o ďalšom postupe ako je uzatvorenie zmluvy a zmeny dodávateľa.

V prípade, že nemáte možnosť nahliadnuť do faktúr, KONTAKTUJTE svojho (budúceho) dodávateľa.

4. Vyberte si a kontaktujte dodávateľa elektriny

Je len na Vás, ktorého dodávateľa elektriny si zvolíte.

Po získaní identifikátorov odberného miesta Vám dodávateľ doručí elektronicky alebo poštou (podľa Vášho výberu a technických možností) na podpis Zmluvu o združenej dodávke elektriny a splnomocnenie na zabezpečenie všetkých úkonov spojených s obnovou pripojenia. Ak viete používať internet a vlastníte smartfón využite možnosť on-line uzatvorenia zmluvy. Môžete si tak ušetriť množstvo času.

Podpísanú zmluvu, splnomocnenie vrátite podpísané späť dodávateľovi spolu s dokladmi preukazujúci vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti (list vlastníctva, návrh na vklad do katastra alebo inými relevantnými dokladmi podľa situácie – preukázanie nájomného vzťahu k nehnuteľnosti a pod.)

Na základe splnomocnenia podá dodávateľ na prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS) žiadosť o zaslanie Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy pre Vami uvedenú adresu odberného miesta. Po schválení Zmluvy o pripojení požiada dodávateľ PDS o opätovné pripojenie meradla za vás.

V prípade, že je meradlo na odbernom mieste demontované dlhšiu dobu, treba počítať s tým, že budete musieť zaplatiť PDS poplatok za obnovu pripojenia a predložiť správy o vykonaní revízie elektrického zariadenia (Správu o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia) Správy na základe vykonaných prehliadok a skúšok Vám vystaví Vami vybraná oprávnená osoba – revízny technik. Dokumenty nesmú byť staršie ako 6 mesiacov.