Nová prípojka zemného plynu pre dom alebo byt

Pri pripojení nového odberného miesta je potrebné najskôr zrealizovať a zlegalizovať prípojku v spolupráci s SPP – distribúcia, a.s. ako jediným prevádzkovateľom distribučnej sústavy (PDS) plynu na Slovensku. Následne uzavrieť združenú zmluvu s dodávateľom zemného plynu, ktorý v závere požiada montáž plynomeru. Pozrime sa na proces podrobnejšie.

Postup

Podajte žiadosť o pripojenie

Žiadosť o pripojenie zemného plynu – odberného miesta je možné podať aj online na stránke SPP – distribúcia, a.s.

Uzatvorenie zmluvy o pripojení

Na základe žiadosti s Vami PDS uzatvorí Zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy, ktorej súčasťou budú obchodné a technické podmienky pripojenia. (Bude Vám doručený návrh zmluvy, ktorý potvrdíte)

Po podpísaní Zmluvy o pripojení, zaplatení pripojovacieho poplatku v zmysle platného cenníka PDS, doručení požadovaných dokumentov na PDS (revízne správy, atď.) a príprave odberného miesta na pripojenie (odberné miesto pripravíte v súčinnosti s Vami vybraným plynárom)

Vyberiete nového dodávateľa plynu za účelom uzatvorenia Zmluvy o združenej dodávke zemného plynu.

Dodávateľa je potrebné kontaktovať. Môžete si tiež vybrať dodávateľa, ktorý umožňuje online vytvorenie a podpísanie zmluvnej dokumentácie cez mobil, alebo tablet a vyhnete sa tak zbytočnej návšteve dodávateľa alebo pošty.

Pripojenie k dodávke plynu

Po podpísaní zmluvy za Vás dodávateľ odošle na PDS požiadavku na montáž meradla plynu. Po dohode termínu montáže budete pripojení k dodávke.