Pripojenie zemného plynu po dlhodobom odpojení – obnova

Ak chcete obnoviť pripojenie odberného miesta zemného plynu, na ktorom je demontovaný plynomer, je tento krátky článok určený práve pre Vás.

Ak chcete obnoviť pripojenie odberného miesta zemného plynu, na ktorom je demontovaný plynomer, je tento krátky článok určený práve pre Vás.

Na odbernom mieste môže byť plynomer zdemontovaný z viacerých dôvodov. Medzi najbežnejšie patrí rekonštrukcia objektu (domu, bytu, chaty) alebo jeho dlhodobé nevyužitie (zdedený dom po starých rodičoch a podobne).

Postup

1. Získajte informácie o odbernom mieste

Pripravte si potrebné údaje predtým, ako budete kontaktovať svojho nového dodávateľa za účelom uzatvorenia Zmluvy o združenej dodávke elektriny.

Údaje nájdete zvyčajne v starej vyúčtovacej faktúre, prípadne starej zmluve. Medzi dôležité údaje patria:

POD kód – identifikátor odberného miesta, ktorý má 20 znakov v tvare SKSPPDISxxxxxxxxxxxx (napríklad SKSPPDIS58845000000X)

Adresa odberného miesta

Distribučná sadzba (pre domácnosti to je – D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8)

V prípade, že nemáte možnosť nahliadnuť do faktúr, KONTAKTUJTE svojho (budúceho) dodávateľa.

2. Vyberte si a kontaktujte dodávateľa zemného plynu

Po získaní identifikátorov odberného miesta Vám dodávateľ doručí emailom alebo poštou (podľa Vášho výberu a technických možností) na podpis Zmluvu o združenej dodávke zemného plynu a splnomocnenie na zabezpečenie všetkých úkonov spojených s obnovou pripojenia. Ak viete používať internet a vlastníte smartfón využite možnosť on-line uzatvorenia zmluvy. Môžete si tak ušetriť množstvo času.

Podpísanú zmluvu, splnomocnenie vrátite podpísané späť dodávateľovi spolu s dokladmi preukazujúci vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti (list vlastníctva, návrh na vklad do katastra alebo inými relevantnými dokladmi podľa situácie – preukázanie nájomného vzťahu k nehnuteľnosti a pod.)

Na základe splnomocnenia podá dodávateľ na prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS) žiadosť o zaslanie Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy pre Vami uvedenú adresu odberného miesta. Po schválení Zmluvy o pripojení požiada dodávateľ PDS o opätovné pripojenie meradla za vás.

V prípade, že je meradlo na odbernom mieste demontované dlhšiu dobu, treba počítať s tým, že budete musieť zaplatiť PDS poplatok za obnovu pripojenia a predložiť správy o vykonaní revízie plynového zariadenia (Správu o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia) a správu o vykonaní tlakovej skúšky. Správy na základe vykonaných prehliadok a skúšok Vám vystaví Vami vybraná oprávnená osoba – revízny technik. Dokumenty nesmú byť staršie ako 6 mesiacov.