Prepis elektriny pri zmene majiteľa nehnuteľnosti

S prepisom elektriny, alebo prepisom plynu sa stretáme v bežnom živote len príležitostne. Zvyčajne sa jedná o kúpu domu, bytu, chaty prípadne ich darovanie. Často sa realizuje aj pri dlhodobom prenájme nehnuteľnosti. Poďme sa pozrieť ako zrealizovať prepis elektriny z pôvodného vlastníka a odberateľa na nového.

Vysvetlime si jednotlivé kroky podrobne:

1. Vytvorte „Preberací-odovzdávací protokol“

Stiahnite si vzor Preberacieho protokolu tu. Protokol by mal obsahovať vzájomne odsúhlasené stavy elektromera. Protokol neskôr odovzdá pôvodný odberateľ svojmu dodávateľovi za účelom vykonania fakturácie odberného miesta.

2. Získajte informácie o odbernom mieste

Požiadajte pôvodného odberateľa o informácie o odbernom mieste, ktoré má uvedené vo svojej vyúčtovacej faktúre, alebo Zmluve o združenej dodávke elektriny. (môžete ho prípadne požiadať o kópiu vyúčtovacej faktúry za elektrinu)

Údaje, ktoré budete potrebovať sú:

EIC kód – identifikátor odberného miesta, ktorý má 16 znakov v tvare 24Zxxxxxxxxxxxxx (napríklad 24ZZS4598550000N)

Adresa odberného miesta

Počet fáz a Hodnota hlavného ističa v ampéroch (napr. 1x20A, alebo 3x25A)

Distribučná sadzba (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8)

3. Vyberte si a kontaktujte nového dodávateľa elektriny

V prípade prepisu elektriny na nového majiteľa z dôvodu zmeny vlastníka nehnuteľnosti nie je potrebné uzavrieť zmluvu o združenej dodávke elektriny tam, kde ju mal aj pôvodný majiteľ. Je len na Vás, ktorého dodávateľa elektriny si zvolíte. ( viac v článku – Zoznam dodávateľov elektrickej energie na Slovensku). Po kontaktovaní nového dodávateľa budete inštruovaný o ďalšom postupe ako je uzatvorenie zmluvy a zmeny dodávateľa.

4. Uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny

S novým dodávateľom elektriny je potrebné uzavrieť zmluvu o združenej dodávke elektriny („združenej“ preto, lebo dodávateľovi budete na jednej faktúre platiť okrem ceny elektriny aj distribučné poplatky, ktoré by ste inak museli platiť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy – dodávateľ to takto urobí za Vás) . Dodávateľ vám zašle na podpis zmluvnú dokumentáciu a splnomocnenie. Splnomocnenie nemusí byť overené notárom a slúži pre zmenu odberateľa u už spomenutého prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS) . Teda na zabezpečenie všetkých úkonov spojených so zmenou dodávateľa a odberateľa na odbernom mieste u PDS.

Podpísanú zmluvu a splnomocnenie vrátite svojmu dodávateľovi, ktorý na ich základe zrealizuje prepis odberného miesta na PDS. Zmluvu dokážete u niektorých dodávateľov uzavrieť i on-line – nemusíte tak nikam chodiť a proces vybavíte aj z pohodlia kancelárie, alebo domova.

Po úspešnom prepise odberného miesta Vám dodávateľ doručí Faktúru za opakovanú dodávku elektriny s rozpisom mesačných preddavkov.

Povinnosti zo strany pôvodného dodávateľa

Ukončenie pôvodnej zmluvy pôvodným odberateľom.Podmienkou úspešného prepisu odberateľa elektriny je ukončenie pôvodnej zmluvy o dodávke elektriny, ktorú uzatvoril predchádzajúci odberateľ so svojím dodávateľom. Pôvodný odberateľ môže požiadať svojho dodávateľa o ukončenie zmluvy dvomi spôsobmi:

  • Osobne, vo vlastnom mene – žiadosť podá písomne (formulár žiadosti má dodávateľ zverejnený na svojej webovej stránke). K žiadosti priloží doklad preukazujúci zmenu vlastníckych vzťahov na odbernom mieste (list vlastníctva, alebo návrh na vklad do katastra) a požiada pôvodného dodávateľa o potvrdenie termínu ukončenia zmluvy, o ktorom Vás bude bezodkladne informovať.
  • Na základe splnomocnenia – Ukončenie zmluvy pôvodného vlastníka (odberateľa) zabezpečí Váš nový dodávateľ, ktorého ste si vybrali na základe notársky overeného splnomocnenia pôvodného vlastníka k tomuto úkonu. To znamená, že pôvodný odberateľ podpíše pred notárom plnú moc, oprávňujúcu Vami vybraného dodávateľa elektriny požiadať u pôvodného dodávateľa elektriny o ukončenie zmluvy pôvodného vlastníka.

Dôležité je taktiež uviesť dôvod ukončenia zmluvy. Medzi všeobecne akceptované dôvody ukončenia zmluvy patria tieto:

  • Zmena trvalého bydliska (potvrdenie o zmene trvalého bydliska vydané obecným alebo mestkým úradom)
  • Prevod vlastníckych práv k nehnuteľnosti (napríklad predaj)
  • Zánik nájomného vzťahu ( nutný doklad preukazujúci skutočnosť)
  • Úmrtie odberateľa ( úmrtný list)