Prepis plynu pri zmene majiteľa nehnuteľnosti

Prepis zemného plynu, alebo prepis elektriny je udalosť, s ktorou sa zvyčajne stretáme pri darovaní alebo kúpe domu, byt. Niekedy sa s procesom zmeny odberateľa plynu stretáme i pri zmene nájomníka, v tomto prípade je to však skôr výnimka. Poďme sa pozrieť ako zrealizovať prepis plynu z pôvodného vlastníka a nového

Vysvetlime si jednotlivé kroky podrobne:

1. Vytvorte „Preberací-odovzdávací protokol“

Stiahnite si vzor Preberacieho protokolu tu. Protokol by mal obsahovať vzájomne odsúhlasené stavy plynomeru. Protokol neskôr odovzdá pôvodný odberateľ svojmu dodávateľovi za účelom vykonania fakturácie odberného miesta.

2. Získajte informácie o odbernom mieste

Požiadajte pôvodného odberateľa o informácie o odbernom mieste, ktoré má uvedené vo svojej vyúčtovacej faktúre, alebo Zmluve o združenej dodávke zemného plynu. (môžete ho prípadne požiadať o kópiu vyúčtovacej faktúry za plyn)

Údaje, ktoré budete potrebovať sú:

POD kód – identifikátor odberného miesta, ktorý má 20 znakov v tvare SKSPPDISxxxxxxxxxxxx (napríklad SKSPPDIS59855000000X)

Adresa odberného miesta

Distribučná sadzba (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8)

3. Vyberte si a kontaktujte nového dodávateľa zemného plynu

V prípade prepisu odberného miesta plynu na nového majiteľa z dôvodu zmeny vlastníka nehnuteľnosti nie je potrebné uzavrieť zmluvu o združenej dodávke plynu u rovnakého dodávateľa plynu, akého mal pôvodný vlastník odberného miesta. Je len na Vás, aby ste si zvolili takého dodávateľa plynu, ktorý najviac vyhovuje Vašim očakávaniam. ( viac v článku – Zoznam dodávateľov plynu na Slovensku) . Po kontaktovaní Vami vybraného dodávateľa plynu budete oboznámení s presným postupom, ako je uzatvorenie zmluvy a procesom zmeny vlastníka a dodávateľa.

Uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke zemného plynu pre domácnosti

S novým dodávateľom zemného plynu je potrebné uzavrieť zmluvu o združenej dodávke zemného plynu („združenej“ preto, lebo dodávateľovi budete tak, ako doteraz na jednej faktúre platiť okrem ceny zemného plynu aj distribučné poplatky, ktoré by ste inak museli platiť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy – dodávateľ to takto urobí za Vás. Platíte tak ako doteraz len jednej firme.) . Dodávateľ vám zašle na podpis zmluvnú dokumentáciu a splnomocnenie. Splnomocnenie nemusí byť overené notárom a slúži pre zmenu odberateľa u prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS) . Teda na zabezpečenie všetkých úkonov spojených so zmenou dodávateľa a odberateľa na odbernom mieste u PDS.

Podpísanú zmluvu a splnomocnenie vrátite svojmu dodávateľovi, ktorý na ich základe zrealizuje prepis odberného miesta u PDS. Zmluvu dokážete u niektorých dodávateľov uzavrieť i online – nemusíte tak nikam chodiť a proces vybavíte aj z pohodlia kancelárie, alebo domova.

Po úspešnom prepise odberného miesta Vám dodávateľ doručí Faktúru za opakovanú dodávku zemného plynu s rozpisom mesačných preddavkov – mesačných záloh.

Povinnosti zo strany pôvodného dodávateľa

Ukončenie pôvodnej zmluvy pôvodným odberateľom. Podmienkou úspešného prepisu odberateľa plynu je ukončenie pôvodnej zmluvy o dodávke plynu, ktorú uzatvoril predchádzajúci odberateľ so svojím dodávateľom. Pôvodný odberateľ môže požiadať svojho dodávateľa o ukončenie zmluvy dvomi spôsobmi:

  • Osobne, vo vlastnom mene – žiadosť podá písomne (formulár žiadosti má dodávateľ zverejnený na svojej webovej stránke). K žiadosti priloží doklad preukazujúci zmenu vlastníckych vzťahov na odbernom mieste (list vlastníctva, alebo návrh na vklad do katastra) a požiada pôvodného dodávateľa o potvrdenie termínu ukončenia zmluvy, o ktorom Vás bude bezodkladne informovať.
  • Na základe splnomocnenia – Ukončenie zmluvy pôvodného vlastníka (odberateľa) zabezpečí Váš nový dodávateľ, ktorého ste si vybrali na základe notársky overeného splnomocnenia pôvodného vlastníka k tomuto úkonu. To znamená, že pôvodný odberateľ podpíše pred notárom plnú moc, oprávňujúcu Vami vybraného dodávateľa zemného plynu požiadať o ukončenie zmluvy u pôvodného dodávateľa zemného plynu v mene pôvodného vlastníka.

Dôležité je taktiež uviesť dôvod ukončenia zmluvy. Medzi všeobecne akceptované dôvody ukončenia zmluvy patria tieto:

  • Zmena trvalého bydliska (potvrdenie o zmene trvalého bydliska vydané obecným alebo mestkým úradom)
  • Prevod vlastníckych práv k nehnuteľnosti (napríklad predaj)
  • Zánik nájomného vzťahu ( nutný doklad preukazujúci skutočnosť)
  • Úmrtie odberateľa ( úmrtný list)